Cafe With Cat

 

Cafe With Cat
2Cats
유럽풍 인테리어가 눈에띄는 인사동 고양이카페

 

 

* 위치 : 서울 종로구 인사동길 11-1

*이용시간: 매일 11:00 ~ 21:00

*이용요금(입장료 포함) : 12,000원
                                                      음료추가 2,000원 
                                                        고양이사료 2,000원

*문의 : 02-722-7833